Tónlek - Nordic Week for Strings

Tónlek poster

(Läs på svenska nedanför den engelska texten)

Info in english

For you who are between 8-18 years old and play a string instrument at any level.

Every day will contain:

 • Playing in orchestra (one orchestra for everyone and one for advanced string musicians)
 • Individual lessons (or two and two for the younger ones)
 • Free play and game
 • Cool meetings
 • Focus on Nordic classical and trad/folk music
 • Concerts
 • Experience of the Swedish summer

The week will also contain

 • Workshops
 • Secret events
 • Networking
 • New friends - maybe for life?

Price list

Participants 8-18 years from Sweden: 6 000 SEK

Participants from the other Nordic countries 8-18 years: 3 000 SEK

Adult to children / youth: 3 750 SEK

 

Info på svenska

För dig som är mellan 8-18 år och spelar ett stråkinstrument på vilken nivå som helst:

Varje dag kommer att innehålla

 • Orkesterspel (en orkester för alla och en för avancerade stråkinstumentalister)
 • Enskilda lektioner (eller två och två för de yngre)
 • Lek
 • Häftiga möten
 • Umgänge
 • Fokus nordisk konst- och folkmusik
 • Konserter
 • Upplevelse av den svenska sommaren

Veckan kommer dessutom att innehålla

 • Workshops
 • Hemliga händelser
 • Nätverkande
 • Nya vänner – kanske för livet?

Kostnad

Deltagare 8-18 år från Sverige: 6 000 SEK

Deltagare från övriga Norden 8-18 år: 3 000 SEK

Medföljande vuxen till barn/ungdom: 3 750 SEK

Tid

Söndag 2019-08-04 14:00
till och med
Fredag 2019-08-09 20:00

Plats

Musikhögskolan Ingesund, 671 91 Arvika, Värmland, Sverige

Ingesund School of Music, 671 91 Arvika, Värmland, Sweden

80 km to Karlstad
160 km to Oslo, Norway
255 km to Göteborg/Gothenburg

Tåget Stockholm-Oslo stannar i Arvika.

The train Stockholm-Oslo stops at Arvika train station.

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2019-07-15 23:50:00

8-18 years from all other Nordic countries

Participating adult

Välj från sökresultatet
Vilket stråkinstrument spelar du? What string instrument are you playing?
Hur många år har du spelat dit stråkinstrument? For how many years have you been playing?...
...
Vilken var det senaste stycket eller den senaste låt som du har övat på? Which tune/piece is the latest one that you practiced on?
Till vem är du medföljande vuxen? With whom are you coming to Tònlek?
Har du något önskemål om vem du vill dela rum med? Do you have any wishes about who you want to share rooms with?
Behöver du någon slags tillgänglighetsanpassning? Om ja, vad? Do you neee some kind of accessibility adaptation? If so, what?
Är det något annat vi behöver veta om dig? (T.ex. sjukdom, övriga upplysningar) Is there anything else we need to know about you? (Eg diseases, other information)
Under veckan kommer bilder att tas. Godkänner du att bilder på dig kan komma att användas i RUM:s, NYSS och Musikhögskolan Ingesunds sociala medier, webb samt kommande trycksaker? During the week, pictures will be taken. Do you agree that photos of you may be used in RUM's, NYSS' and Ingesund School of Music's social media, web and future printed products?...
...

Hanteringen av dina uppgifter